updated:   2023-09-26
"" For Advanced Learner, Please describe apply reason.
Book No. Cover
(Click to Enlarge)
Title Language / Author note
VC007 越文中文對照: 佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經(Ban song ngu,中文版與越文漢喃音版) PHAT THUYET DAI THUA VO LUONG THO TRANG NGHIEM THANH TINH BINH DANG GIAC KINH Chinese, Vietnamese
VI079 大乘妙法蓮華經、無量義經、法華綱要(25K精裝) KINH PHAP HOA (大乘妙法蓮華經、無量義經、法華綱要) Vietnamese
VI082 阿彌陀經疏鈔 Vietnamese
VI165 淨宗共修課本(25K線圈裝訂) Nghi Thuc Tinh Do(淨宗共修課本) Vietnamese
VI169 ~VI170 地藏菩薩本願經講記(上下冊)-淨空老和尚講述(16K精裝) Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen Kinh Giang Ky Vietnamese
VI179 佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經 (會集本)(25K線圈裝訂) 佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經 (會集本) Vietnamese
VI182 日用課誦儀式(在家出家共用) Nghi Thuc Tung Niem Hang Ngay(Cua Hai Gioi, Xuat Gia Va Tai Gia) Vietnamese
VI219 在家居士朝暮課誦本 Kinh Phat Cho Nguoi Tai Gia在家居士朝暮課誦本 Vietnamese
VI222  Kinh Dia-Dang(Nghia)地藏經 Kinh Dia-Dang(Nghia)地藏經 Vietnamese
VI242 TU+` BI THU?Y SA'M PHA'P 慈悲三昧水懺 TU+` BI THU?Y SA'M PHA'P 慈悲三昧水懺 Vietnamese
VI247 慈悲懺法 Kinh Tu Bi Sam Phap(慈悲懺法) Vietnamese
VI253 LUONG HOANG SAM 梁皇寶懺 LUONG HOANG SAM 梁皇寶懺 Vietnamese
VI258 KINH DIA TANG BO TAT BON NGUYEN     越南文:地藏菩薩本願經 KINH DIA TANG BO TAT BON NGUYEN 越南文:地藏菩薩本願經 Vietnamese
VI266 福慧集(六), PHU OC HUE TAP 6 福慧集(六), PHU OC HUE TAP 6 Vietnamese
VI268 Thi Ke Ve Tam-Tin Tam Minh Giang Luc(心的詩偈-信心銘講錄) Thi Ke Ve Tam-Tin Tam Minh Giang Luc(心的詩偈-信心銘講錄) Vietnamese
VI274 福慧集(七), PHU OC HUE TAP 7 福慧集(七), PHU OC HUE TAP 7 Vietnamese
VI276 台灣佛教教育的經驗談 —— 六十感恩紀:惠敏法師訪談錄 台灣佛教教育的經驗談 —— 六十感恩紀:惠敏法師訪談錄 Vietnamese
VI278 地藏菩薩本願經(彩色漫畫版) 地藏菩薩本願經(彩色漫畫版) Vietnamese 
   
®2000 - 2023The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation