updated:   2018-12-11
"" For Advanced Learner, Please describe apply reason.
Book No. Cover
(Click to Enlarge)
Title Language / Author note
CEV04 弟子規-幸福人生指歸 De Tu Quy-Hanh Phuc Nhan Sinh Chi Quy, Con Duong Dat Den Hanh Phuc Nhan Sinh,Guide to a Happy Life(弟子規-幸福人生指歸) Chinese/
English/
Vietnamese
CEV06 中英越文對照:佛說阿彌陀經(附中文:阿彌陀經) Phat Thuyet A Di Da Kinh Buddha Spoke the Amitabha Sutra(佛說阿彌陀經(附中文:阿彌陀經)) Chinese/
English/
Vietnamese
CEV07 中英越文對照: 中峰三時繫念法事全集 Trung Phong Tam Thoi He Niem Phap Su Toan Tap(中峰三時繫念法事全集) Chinese/
English/
Vietnamese
CEV11 中英越文對照: 地藏經 Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen Kinh(地藏經) Chinese/
English/
Vietnamese
EV012 (La Hau La the buddhist Child)(The Giant Turtle)合刊 English, Vietnamese
EV013 The Adventures of Leo Rahula Leads the Way English, Vietnamese
VI079 大乘妙法蓮華經、無量義經、法華綱要(25K精裝) KINH PHAP HOA (大乘妙法蓮華經、無量義經、法華綱要) Vietnamese
VI095 佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經解 CHU GIAI PHAT THUYET DAI THUA VO LUONG THO TRANG NGHIEM THANH TINH BINH DANG GIAC KINH(佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經解) Vietnamese
VI165 淨宗共修課本(25K線圈裝訂) Nghi Thuc Tinh Do(淨宗共修課本) Vietnamese
VI169 ~VI170 地藏菩薩本願經講記(上下冊)-淨空老和尚講述(16K精裝) Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen Kinh Giang Ky Vietnamese
VI179 佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經 (會集本)(25K線圈裝訂) 佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經 (會集本) Vietnamese
VI212 準提陀羅尼行持的方法 Phuong phap hanh tri Huan De Da La Ni(準提陀羅尼行持的方法) Vietnamese
VI222  Kinh Dia-Dang(Nghia)地藏經 Kinh Dia-Dang(Nghia)地藏經 Vietnamese
VI225 慈悲三昧水懺 慈悲三昧水懺 Vietnamese
VI229 Kinh Kham Thien Giai Ach Ngoc Hoang Cot Tuy 八十八佛 Kinh Kham Thien Giai Ach Ngoc Hoang Cot Tuy 八十八佛 Vietnamese
VI231 Phat Noi Kinh A Di Da 佛說阿彌陀經(意譯) Phat Noi Kinh A Di Da 佛說阿彌陀經(意譯) Vietnamese
VI234 Kinh Ho Quoc 仁王護國般若波羅蜜多經 Kinh Ho Quoc 仁王護國般若波羅蜜多經 Vietnamese
VI243 Thuyet tuong doi giua tam va nao 心與大腦的相對論 Thuyet tuong doi giua tam va nao 心與大腦的相對論 Vietnamese
VI249 中峰三時繫念法事全集(附板眼 澳洲淨宗學會版) Trung Phong Tam Thoi He Niem Phap Su Toan Tap中峰三時繫念法事全集(附板眼 澳洲淨宗學會版) Vietnamese
VI250 Nhung Dieu Ky Dieu Khi Hoi Tuong Duoc Ky Uc Tien Kiep Nhung Dieu Ky Dieu Khi Hoi Tuong Duoc Ky Uc Tien Kiep Vietnamese
VI252 Niem Phat Sam Phap 念佛懺法 Niem Phat Sam Phap 念佛懺法 Vietnamese
VI253 LUONG HOANG SAM 梁皇寶懺 LUONG HOANG SAM 梁皇寶懺 Vietnamese
VI254   THO KHANG BAO GIAM 壽康寶鑑 Vietnamese
VI255 Suttapitake Khuddakanikaye(小部阿含經 長老偈,自語) Suttapitake Khuddakanikaye(小部阿含經 長老偈,自語) Vietnamese
VI256 福慧集(五), PHU OC HUE TAP 5 福慧集(五), PHU OC HUE TAP 5 Vietnamese
VI267 Kinh Nhat Tung & Nghi Thuc Thong Dung日常課誦經集 Kinh Nhat Tung & Nghi Thuc Thong Dung日常課誦經集 Vietnamese
VI269 Suttapitake Khuddakanikaye Vietnamese 小部阿含經:佛種姓、行藏、本生經(I)&(II) Suttapitake Khuddakanikaye Vietnamese 小部阿含經:佛種姓、行藏、本生經(I)&(II) Vietnamese
VI270 Mahayana Sutras Vietnamese 心經•金剛經•法華經 Mahayana Sutras Vietnamese 心經•金剛經•法華經 Vietnamese
VI307 阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷七) A Di Da Kinh So Sao Dien Nghia Quyen 7(阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷七)) Vietnamese
VI308 (阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷八) A Di Da Kinh So Sao Dien Nghia Quyen 8(阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷八) Vietnamese
VI309 (阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷九) A Di Da Kinh So Sao Dien Nghia Quyen 9(阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷九) Vietnamese 
   
®2000 - 2018 The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation