updated:   2021-02-26
"" For Advanced Learner, Please describe apply reason.
Book No. Cover
(Click to Enlarge)
Title Language / Author note
CEV11 中英越文對照: 地藏經 Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen Kinh(地藏經) Chinese/
English/
Vietnamese
EV012 (La Hau La the buddhist Child)(The Giant Turtle)合刊 English, Vietnamese
EV013 The Adventures of Leo Rahula Leads the Way English, Vietnamese
VC006 Phat Thuyet A-DI-DA Kinh 佛說阿彌陀經 Chinese, Vietnamese
VI079 大乘妙法蓮華經、無量義經、法華綱要(25K精裝) KINH PHAP HOA (大乘妙法蓮華經、無量義經、法華綱要) Vietnamese
VI164 中峰三時繫念法事全集(25K線圈裝訂) Trung Phong Tam Thoi He Niem Phap Su Toan Tap(中峰三時繫念法事全集) Vietnamese
VI165 淨宗共修課本(25K線圈裝訂) Nghi Thuc Tinh Do(淨宗共修課本) Vietnamese
VI169 ~VI170 地藏菩薩本願經講記(上下冊)-淨空老和尚講述(16K精裝) Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen Kinh Giang Ky Vietnamese
VI179 佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經 (會集本)(25K線圈裝訂) 佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經 (會集本) Vietnamese
VI222  Kinh Dia-Dang(Nghia)地藏經 Kinh Dia-Dang(Nghia)地藏經 Vietnamese
VI242 TU+` BI THU?Y SA'M PHA'P 慈悲三昧水懺 TU+` BI THU?Y SA'M PHA'P 慈悲三昧水懺 Vietnamese
VI250 Nhung Dieu Ky Dieu Khi Hoi Tuong Duoc Ky Uc Tien Kiep Nhung Dieu Ky Dieu Khi Hoi Tuong Duoc Ky Uc Tien Kiep Vietnamese
VI256 福慧集(五), PHU OC HUE TAP 5 福慧集(五), PHU OC HUE TAP 5 Vietnamese
VI261~VI262 Khuyen Nguoi tin sau Nhan Qua(安士全書 陰騭文廣義節錄(上下冊) Khuyen Nguoi tin sau Nhan Qua(安士全書 陰騭文廣義節錄(上下冊) Vietnamese
VI266 福慧集(六), PHU OC HUE TAP 6 福慧集(六), PHU OC HUE TAP 6 Vietnamese
VI268 Thi Ke Ve Tam-Tin Tam Minh Giang Luc(心的詩偈-信心銘講錄) Thi Ke Ve Tam-Tin Tam Minh Giang Luc(心的詩偈-信心銘講錄) Vietnamese
VI273 越南巴利文:大義釋•小義釋•無礙解道 越南巴利文:大義釋•小義釋•無礙解道 Vietnamese & Pali 對照
VI274 福慧集(七), PHU OC HUE TAP 7 福慧集(七), PHU OC HUE TAP 7 Vietnamese
VI275 福慧隨身書 PHU OC HUE TUY THAN THU 福慧隨身書 PHU OC HUE TUY THAN THU Vietnamese
VI276 台灣佛教教育的經驗談 —— 六十感恩紀:惠敏法師訪談錄 台灣佛教教育的經驗談 —— 六十感恩紀:惠敏法師訪談錄 Vietnamese
VI307 阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷七) A Di Da Kinh So Sao Dien Nghia Quyen 7(阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷七)) Vietnamese 
   
®2000 - 2021The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation