updated:   2021-12-10
"" For Advanced Learner, Please describe apply reason.
Book No. Cover
(Click to Enlarge)
Title Language / Author note
VC007 越文中文對照: 佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經(Ban song ngu,中文版與越文漢喃音版) PHAT THUYET DAI THUA VO LUONG THO TRANG NGHIEM THANH TINH BINH DANG GIAC KINH Chinese, Vietnamese
VI082 阿彌陀經疏鈔 Vietnamese
VI164 中峰三時繫念法事全集(25K線圈裝訂) Trung Phong Tam Thoi He Niem Phap Su Toan Tap(中峰三時繫念法事全集) Vietnamese
VI165 淨宗共修課本(25K線圈裝訂) Nghi Thuc Tinh Do(淨宗共修課本) Vietnamese
VI169 ~VI170 地藏菩薩本願經講記(上下冊)-淨空老和尚講述(16K精裝) Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen Kinh Giang Ky Vietnamese
VI179 佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經 (會集本)(25K線圈裝訂) 佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經 (會集本) Vietnamese
VI222  Kinh Dia-Dang(Nghia)地藏經 Kinh Dia-Dang(Nghia)地藏經 Vietnamese
VI242 TU+` BI THU?Y SA'M PHA'P 慈悲三昧水懺 TU+` BI THU?Y SA'M PHA'P 慈悲三昧水懺 Vietnamese
VI256 福慧集(五), PHU OC HUE TAP 5 福慧集(五), PHU OC HUE TAP 5 Vietnamese
VI266 福慧集(六), PHU OC HUE TAP 6 福慧集(六), PHU OC HUE TAP 6 Vietnamese
VI268 Thi Ke Ve Tam-Tin Tam Minh Giang Luc(心的詩偈-信心銘講錄) Thi Ke Ve Tam-Tin Tam Minh Giang Luc(心的詩偈-信心銘講錄) Vietnamese
VI274 福慧集(七), PHU OC HUE TAP 7 福慧集(七), PHU OC HUE TAP 7 Vietnamese
VI276 台灣佛教教育的經驗談 —— 六十感恩紀:惠敏法師訪談錄 台灣佛教教育的經驗談 —— 六十感恩紀:惠敏法師訪談錄 Vietnamese
VI277 佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經(Ban am Han Viet, 越文漢喃音版) 佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經(Ban am Han Viet, 越文漢喃音版) Vietnamese
VI279 禪門日誦 禪門日誦 Vietnamese 
   
®2000 - 2022The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation