home

 

Vietnamese Version

Book
No.
Cover
(Click to Enlarge)
Title Download
VI010 VI010 在家佛弟子的責任
5 MB
VI032 VI032 越南文:了凡四訓
10 MB
VI040 VI040 Phat Thuyet Dai Thua Vo Luong Tho Trang Nghiem Thanh Tinh Binh Dang Giac Kinh (佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經) 1
4 MB
VI061 VI061 KINH VAN PHAT (萬佛名經) 1
101 MB
VI063 VI063 KHUYEN PHAT TAM BO DE (勸發菩提心文講記) 1
4 MB
VI073 VI073 Phat Thuyet Dai Thua Vo Luong Tho Trang Nghiem Thanh Tinh Binh Dang Giac Kinh (佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經) (越南語-音譯本) 1
1 MB
VI075 VI075 Lang Nghe Tieng Hat Song Hang (傾聽恆河的歌唱)
13 MB
VI076 VI076 癌細胞變成快樂佛細胞 1
7 MB
VI078 VI078 中峰三時繫念法事全集
34 MB
VI079 VI079 KINH PHAP HOA (大乘妙法蓮華經)
20 MB
VI080 VI080 DAI THUA VO LUONG THO KINH (Gian Chu Dich Giai) (大乘無量壽經簡註易解)
11 MB
VI081 VI081 Tuyet Lu Lao Nhan Tinh Do Tuyen Tap (雪廬老人淨土選集) 1
40 MB
VI085 VI085 佛法百問(第一冊)
13 MB
VI086 VI086 出家的功德
5 MB
VI087 VI087 早課
10 MB
VI088 VI088 佛陀畫傳
13 MB
VI089 VI089 探討因果 1
12 MB
VI090 VI090 浴佛功德經-KHOA LE PHAT DAN - KINH CONG DUC TAM PHAT 1
10 MB
VI094 VI094 人生難得佛法難聞,到寺院是求福報?還是學佛法?,罪福業報,佛法建造世間 合刊 1
7 MB
VI095 VI095 Chu Giai Phat Thuyet Dai Thua Vo Luong Tho Trang Nghiem Thanh Tinh Binh Dang Giac Kinh
(佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經解) Chu giai: Kim Cang thua tam-muoi-da gioi de tu Hoang Niem To (金剛乘三昧耶戒弟子 黃念祖 敬解) Mahayana
(..more)
(1) 6 MB (2) 6 MB
VI097 VI097 佛學弘法教材 (第一冊)
22 MB
VI098 VI098 佛學弘法教材(第二冊)上集
34 MB
VI099 VI099 佛學弘法教材(第二冊)下集
38 MB
VI100 VI100 佛學弘法教材(第三冊)
36 MB
VI105 ~ 120 VI105 大方廣佛華嚴經淺釋:
第 5 ~ 20 冊
(..more)
5~8
7 MB

9~14
11 MB
55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020
VI151 VI151 臨終注意事項
1 MB
VI152 VI152 佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經
1 MB
VI153 VI153 發起菩薩殊勝志樂經講記
4 MB
VI154 VI154 大勢至菩薩念佛圓通章講錄
5 MB
VI156 VI156 阿彌陀經、普門品 1
3 MB
VI159 VI159 Tri Tam San Han (醫治嗔恨心)
14 MB
VI160 VI160 Nhung Dieu Can Biet Ho Niem Vang Sanh Tay Phuong; Su Kien Quan Trong Nhat Trong Doi Nguoi (助念生西須知,人生最大的一件事) 1
3.7 MB
VI161 VI161 地藏王菩薩靈驗事跡(第一冊)
1 MB
VI162 VI161 地藏王菩薩靈驗事跡(第二冊)
2 MB
VI163 VI161 地藏王菩薩靈驗事跡(第三冊)
4 MB
VI164 VI164 Trung Phong Tam Thoi He Niem Phap Su Toan Tap (中峰三時繫念法事全集)
3 MB
VI165 VI165 Nghi Thuc Tinh Do (淨宗共修課本)
1 MB
VI166 VI166 念佛波羅蜜
1 MB
VI167 VI167 中峰三時繫念法事全集講記(卷上) 1
9 MB
VI168 VI167 中峰三時繫念法事全集講記(卷下) 1
9 MB
VI169 VI169 地藏菩薩本願經講記(卷上) 1
9 MB
VI170 VI169 地藏菩薩本願經講記(卷下) 1
9 MB
VI172 VI172 印光法師文鈔續編 (..more)
(1) 4 MB (2) 4 MB (3) 4 MB
VI175 VI175 AN QUANG DAI SU GIA NGON LUC (印光法師嘉言錄)
6 MB
VI176 VI176 印光法師嘉言錄續編, 印光法師文鈔菁華錄 (合刊) (..more)
(1) 4 MB (2) 4 MB
VI178 越南文:福慧集(一)釋厚觀 著述
2.28 MB
VI179 VI179 佛說大乘無量壽經 (會集本)
3 MB
VI180 VI180 上海護國息災法語 1
0.6 MB
VI183 VI183 HOA GIAI LONG OAN HAN SAU NANG(化解怨恨) 1
1 MB
VI184 VI184 修習三時繫念法事的功德(CONG DUC TU TAP TAM THOI HE NIEM PHAP SU) 1
0.9 MB
VI185 VI185 PHAT GIAO LA GI (什麼是佛教) 1
9 MB
VI186 VI186 Trung Phong Tam Thoi He Niem Phap Su Toan Tap (Dich Loi Khai Thi: Ty Kheo THICH MINH NHAN) (中峰三時繫念法事全集) 1
4 MB
VI187 VI187 PHAT THUYET A DI DA KINH YEU GIAI GIAIG KY (彌陀要解講記)
6 MB
VI188 VI188 QUAN THE AM BO TAT PHO MON PHAM GIANG LUC & QUAN THE AM BO TAT BON TICH CAM UNG TUNG , HOP SAN (普門品講錄 觀音菩薩本跡感應頌 合刊)
11 MB
VI190 VI190 PHAP SU VIEN NHAN NGUYEN MINH TIEN hieu dinh CONG DUC PHONG SINH (放生功德)
430 KB
VI192 VI192 HOA THUONG TINH KHONG KHAI THI (淨空老和尚開示,第一冊) 1
4 MB
VI193 VI193 Muoi nguyen cua BO TAT PHO HIEN (普賢菩薩十大願王) 1
1.5 MB
VI194 VI194 DE TU QUY (弟子規) 1
1.4 MB
VI195 VI195 QUY TAC TRO NIEM LAM CHUNG va PHAP NGU KHAI THI (臨終助念規則與法語開示) 1
1.4 MB
VI196 VI196 A DI DA KINH HOP GIAI (阿彌陀經合解) (寶光寺 如來弟子合譯)
31 MB
VI197 VI197TINH NGHIEP TAM PHUOC (淨業三福講記)
6 MB
VI198 VI198AN CHAY-SAT SINH QUA BAO (吃素-殺生與果報)
2 MB
VI199 VI199 Cai Tao Van Mang Tam Tuong Su Thanh (改造命運心想事成-了凡四訓)
6 MB
VI171 VI171 越南文:印光法師文鈔正編 卷一~四 (..more)
(1,2) 52 MB (3,4) 47 MB
VI200 VI200 Luat Tu Phan Ty Kheo Ni Gioi Bon Luoc Ky (四分律比丘尼戒本略記)
4 MB
VI203 VI203 Kinh Dieu Phap Lien Hoa (妙法蓮華經)
3 MB
VI204 VI204 看破是真智慧
6 MB
VI206 VI206 Phuoc Hue Tap 2 (福慧集(二))  
2 MB
VI208 VI208 Thien Mon Nhut Tung (禪門日誦)  
2 MB
VI209 VI209 Tam Kinh Tinh Do (淨土三經)
6 MB
VI210 VI210 Kinh Dia Tang (地藏經)
5 MB
VI211 VI211 Kinh Phat Thuyet a Di Da (佛說阿彌陀經講述)
2 MB
VI212 VI212 Phuong phap hanh tri Huan De Da La Ni (準提陀羅尼行持的方法)
3 MB
VI213 VI213 法華經
6 MB
VI214 VI214 越南文:佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經 Wuliang Shoujing Baihoawen(白話意譯)
5 MB
VI215 VI215 越南文:佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經 Wuliang Shoujing Han Yue (漢音音譯)
5 MB
VI216 Kinh Nhat Tung日常課誦經本
1 MB
VI218 VI218 觀無量壽佛經疏鈔演義講記
(淨空法師講述)

5 MB
VI219 VI219 在家居士朝暮課誦本
5 MB
VI220 地藏菩薩本願經(重排版,內容與VI217相同)
2 MB
VI221 禪定與生活
2 MB
VI222 VI222 越南文:地藏經
2.14 MB
VI223 VI223 毘尼日用切要
46 MB
VI224 VI224 福慧集(三)

1 MB
VI225 VI225 慈悲三昧水懺(德州靈山寺版)

2 MB
VI226 VI226 放生甘露法語
4 MB
VI227 VI227 人生最大一件事

2 MB
VI228 VI228 念佛-可以出離輪迴

77 MB
VI229 VI229 八十八佛
3 MB
VI230 VI230 浴佛功德經
2 MB
VI231 VI231 佛說阿彌陀經(意譯)
6 MB
VI232 VI232 彌勒三經
17 MB
VI233 VI233 佛陀的一生繪本
28 MB
VI234 VI234 仁王護國般若波羅蜜多經
7 MB
VI235 VI235 佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經
6 MB
VI236 VI236 中峰三時繫念(越南高靈寺版)
6 MB
VI237 VI237 中峰三時繫念(附板眼)
22 MB
VI238 VI238 越南文:大方便佛報恩經
90 MB
VI239 VI239 Nghi Thuc Cong Phu Khuya (早課課誦儀軌)
3 MB
VI240 VI240 越南文:Kinh Tung Hang Ngay (朝暮課誦本)
26 MB
VI242 VI242 慈悲三昧水懺
(悟達國師著述/越譯:智光法師)

1 MB
VI244 VI244 越南文:Kinh Sam DuOc Su (藥師懺)
3 MB
VI245 VI245 越南文:PhAt ThuyEt Kinh VAn PhAt (佛說萬佛名經)
6 MB
VI246 VI246 福慧集(四), Phuoc hue tap 4
(釋厚觀法師著述)

1 MB
VI247 VI247 慈悲懺法
2 MB
VI248 VI248 朝暮課誦本
75 MB
VI249 VI249 越南文:中峰三時繫念法事全集(附板眼•澳洲淨宗學會版 )
9.2 MB
VI252 VI252 越南文:NIỆM PHẬT SÁM PHÁP 念佛懺法
2.15 MB
VI253 VI253 越南文: 梁皇寶懺 LƯƠNG HOÀNG SÁM
3.50 MB
VI255 VI255 越南巴利文:小部阿含經 長老偈,自語 Suttapitake Khuddakanikāye, Therāpadānapā i, Apadānapāli
19.2 MB
VI256 越南文: 福慧集(五), PHƯƠC HUÊ TÂP 5釋厚觀 著述
1.36 MB
VI257 VI257 越南文:法燈小沙彌尋找理想
1.22 MB
VI261 VI261 越南文:安士全書 陰騭文廣義節錄(上冊) KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ Quyển ThƯợng (AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 1) NguyÊn tÁc: Âm chất văn quảng nghĨa
1.87 MB
VI262 VI262 越南文: 安士全書 陰騭文廣義節錄(下冊) KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QuẢ Quyển Hạ (AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 2) NguyÊn tÁc: Âm chất văn quảng nghĨa
2.28 MB
VI263 VI263 越南文: 安士全書 萬善先資 KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI (AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 3) NguyÊn tÁc: VẠN THIỆN TIÊN TƯ
2.11 MB
VI264 VI264 越南文: 安士全書 欲海回狂 KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC (AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 4) NguyÊn tÁc: DỤC HẢI HỒI CUỒNG
1.87 MB
VI266 VI266 越南文: 福慧集(六)Phước huệ tập 6
1.19 MB
VI267 VI267 越南文:日常課誦經集
4.62 MB
VI268 VI268 越南文:心的詩偈-信心銘講錄 聖嚴法師著
22.7 MB
VI269 VI269 越南巴利文:小部阿含經:佛種姓、行藏、本生經(I)&(II)
18.5 MB
VI270 VI270 越南文:心經•金剛經•法華經
8.46 MB
VI271 VI271 越南文 日誦禪門
1.57 MB
VI273 VI273 越南巴利文:大義釋•小義釋•無礙解道
18.0 MB
VI274 VI274 越南文:福慧集(七), PHƯƠC HUÊ TÂP 7
釋厚觀 著述

1.38 MB
VI275 VI275 越南文:福慧隨身書PHƯƠC HUÊ TÙY THÂN THƯ
釋厚觀 著述

3.02 MB
VI276 VI276 越南文:台灣佛教教育的經驗談 —— 六十感恩紀:惠敏法師訪談錄

209 MB
VI277 VI277 越南文:佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經
(Ban am Han Viet, 越文漢喃音版)
漢本:菩薩戒夏蓮居(會集) \越譯:比丘菩薩戒釋善奘(Bhikkhu Thich Thien Trang)

3.97 MB
VI278 VI278 越南文:地藏菩薩本願經(彩色漫畫版)

757 MB
VI279 VI279 越南文:禪門日誦
4.51 MB
VI280 VI280 羅馬巴利文:小部阿含經:彌蘭王問經、藏釋 Khuddakanikāye:Milindapañhapāḷi,Petakopadesapāḷi

14.8 MB
VI301 VI301 阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷一)  
7 MB
VI302 VI302 阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷二)  
8 MB
VI303 VI303 A Di Da Kinh So Sao Dien Nghia Quyen 3 (阿彌陀經疏鈔演義講記,卷三)  
8 MB
VI304-306 VI304A Di Da Kinh So Sao Dien Nghia Quyen (阿彌陀經疏鈔演義 講記, 卷四~卷六) (..more)
(4) 9 MB (5) 14 MB (6) 11 MB
VI307 VI307 阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷七)
11 MB
VI308 VI308 越南文:阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷八)
12 MB
VI309 VI309 阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷九)
11 MB
Vietnamese / Chinese
VC003 VC003 Phat Thuyet Dai Thua Vo Luong Tho Trang Nghiem Thanh Tinh Binh Dang Giac Kinh (Buddha Spoke the Amitabha Sutra)
(無量壽經)
Bo tat gioi de tu Van Thanh Ha Lien Cu hoi tap va kinh chia thanh chuong muc Mahayana

2 MB
VC005 VC005 佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經(越文中文對照,漢音音譯)

2 MB
VC006 VC006 中文越文合刊: 佛說阿彌陀經 PHẬT THUYẾT A-DI-ÐÀ KINH By Bhante Walpola Piyananda & Stephen Long, D. Dh.(Bodhicari Dharmapala)
270 KB
VC007 VC007 越文中文對照:佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經
(Ban song ngu,中文版與越文漢喃音版)
漢本:菩薩戒夏蓮居(會集)\越譯:比丘菩薩戒釋善奘(Bhikkhu Thich Thien Trang)

63.9 MB
English / Vietnamese
EV005 EV005 Good Question, Good Answer
4 MB
EV006 EV006 The Collected Works of Ven. Master Chin Kung (淨空和尚法語)
56 MB
EV012 EV012 英越文對照:《LA HAU LA THE BUDDHIST CHILD》 《THE GIANT TURTLE》合刊
646 MB
EV013 EV013 英越文對照:THE ADVENTURES OF LEO RAHULA LEADS THE WAY
6.587 MB
Chinese / English / Vietnamese
CEV01 CEV01 Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen Kinh (Sutra of the Past Vows of Earth Store Bodhisattva) (地藏經) Tang Dynasty Tripitaka Master Siksananda of Khotan Mahayana
1 MB
CEV02 CEV02 Phat Thuyet A Di Da Kinh (Buddha Spoke the Amitabha Sutra) (阿彌陀經) Tam Tang Phap Su Cuu Ma La Thap kinh dich Mahayana
0.8 MB
CEV04 CEV04 De Tu Quy - Guide to a Happy Life (弟子規-幸福人生指歸) (中英越文對照)
527 MB
CEV06 CEV06 佛說阿彌陀經 (中英越文對照)
1 MB
CEV07 CEV07 中峰三時繫念法事全集 (中英越文對照)
3 MB
CEV09 CEV09 中峰三時繫念法事全集 (含:恭讀疏文)(中英越文對照)
8 MB
CEV11 CEV11 地藏經 (中英越文對照)
17 MB
   

®2000 - 2016 The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation

English
Bengali
Burmese
Cambodian
France
Hindi & Pali
Indonesia
Italian
Mongolia
Sinhala
Spanish
Thai
Tibetan
Vietnamese
Others
EPUB